About

เนลเดอซาลอน เป็นผู้นำและริเริ่มสร้างสรรค์ธุรกิจการให้บริการ ด้วยระบบการจองซาลอนออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่ ด้วยเวลาที่เพิ่มขึ้น จากนวตกรรมการจองออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

_________________________________________________________

คัดสรรผลิตภัณฑ์อันดับ Top เท่านั้น ที่จะนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาใช้กับลูกค้าในทุกๆสาขา

จัดสรรพนักงานและพัฒนาการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุดและเป็นมาตรฐานสากล

นำระบบการจองออนไลน์ที่ทันสมัย ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดสรรเวลาในการเข้ามาใช้บริการในทุกสาขา ตามเวลาที่กำหนดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการแข่งขัน ทั้งด้านราคาและคุณภาพกับคู่แข่งขัน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ

สร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ ที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น

_________________________________________________________

เนลเดอซาลอน ให้บริการต่อตกแต่งเล็บเสร็จสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมง ด้วยผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

Credit:

EzFlow Nail Systems, the winners of Nail Technician of the Year in USA used for win their competition.

OPI a leader in the community and within the Professional Beauty Industry, Since 1981.

Comments are closed.