ร่วมงานกับเนลเดอซาลอน

การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและรักษาไว้ซึ่งบุคคลากรที่ดี คือความปรารถนาอันสูงสุดของบริษัท เพราะเราเน้นการคัดสรรผู้ที่มีใจอยากเป็น Nail De Salon Artist เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการฝึกรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานของการให้บริการ ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะแสวงหาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิตหรือคุณภาพในการทำงาน เราพร้อมที่จะส่งเสริมการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร เรายังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพของเรา เพื่อให้บุคลากรของเราได้มีความพร้อม มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการทำงาน และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในสายอาชีพนี้

เนลเดอซาลอน เป็นผู้นำและริเริ่มสร้างสรรค์ธุรกิจการให้บริการต่อตกแต่งเล็บด้วยระบบการจองซาลอนออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่ทันสมัยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จากเป้าหมายในการมีสาขาไม่ต่ำกว่า 30 สาขาในปี 2015 ทำให้บริษัทต้องการสร้าง Nail De Salon Artist เกือบ 100 ท่าน เพื่อตอบสนองการเป็น ร้านที่ตรงใจลูกค้าที่สุดให้สมกับคำว่า “ที่สุดของซาลอนในใจคุณ” , ”Your Ultimate Salon”.

เงินเดือนและสวัสดิการ


เงินเดือน: บริษัทฯ มอบเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนทุกเดือนตามตำแหน่งงานหรือความสามารถ และมอบค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานที่ให้บริการลูกค้าในแต่ละสาขา


ประกันสังคม: บริษัทฯ จะจัดทำประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่พนักงานเกิดความเจ็บป่วย ทั้งที่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานรวมทั้งการทันตกรรมและการคลอดบุตร


ฝึกอบรม: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนให้พนักงานทุกคนมีฝีมือในการให้บริการ ที่มีคุณภาพสูงสุดและทัดเทียมกันในทุกๆสาขา บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเนลเดอซาลอน โดยจะฝึกอบรมให้กับพนักงานจนสามารถเป็น Nail De Salon Artist ประจำในสาขาต่างๆได้


วันหยุดพักร้อน: บริษัทฯมีนโยบายให้พนักงานทุกคนสามารถลาหยุดพักร้อนได้ตามจำนวนวันที่กำหนดไว้ต่อปีอย่างยุติธรรม

คุณสมบัติของ Nail De Salon Artist

เป็นผู้ที่มีใจอยากเป็น Nail De Salon Artist (ช่างต่อตกแต่งเล็บ มือ-เท้า)
เป็นผู้ที่มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมองโลกในแง่ดี (Positive Thingking)
เป็นผู้ที่มีมารยาทในการสื่อสาร รู้กาลเทศะในการใช้คำพูด ต่อลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้ที่มีความอดทนและมีความตั้งใจในการฝึกฝน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ
เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และบริษัท
เป็นผู้ที่มีใจรักการบริการ ชอบที่จะบริการลูกค้าและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และตรงต่อเวลาอยู่เสมอ
เป็นผู้ที่มีสายตาปกติ และไม่แพ้วัสดุอุปกรณ์ในการต่อตกแต่งเล็บอคริลิคหรือสียาทาเล็บ

ขั้นตอนในการสมััครงาน

1. ผู้สมัครสามารถสมัครงานได้โดยทำการสมัครออนไลน์

<< คลิ๊กที่นี่เพื่อทำการสมัครออนไลน์

2. ผู้สมัครรอรับการนัดหมายอีกครั้ง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยเตรียมเอกสารสำคัญมาในวันสัมภาษณ์ ดังนี้

  • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ ของผู้สมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • หลักฐานการศึกษาของผู้สมัคร
  • สำเนาประกาศนียบัตร, รูปผลงาน (ถ้ามี)

3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบครั้งที่ 1

4. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบครั้งที่ 1จะต้องเรียนรู้ระบบการทำงานเป็นอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และทำการทดสอบครั้งที่ 2 ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

5. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบครั้งที่ 2 จะถูกบรรจุเป็นพนักงาน

ศูนย์ฝึกอบรมเนลเดอซาลอน

ศูนย์ฝึกอบรมเนลเดอซาลอนได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ฝึกอบรมและสอนวิชาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจในอาชีพช่างต่อตกแต่งเล็บและทำงานร่วมกับเรา เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว โดยผู้ที่สนใจไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาก่อน ขอเพียงแค่มีใจรักการบริการ อยากเป็นช่างต่อตกแต่งเล็บ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาฝึกฝนการให้บริการให้มีคุณภาพในระดับสากล เราก็พร้อมที่จะฝึกอบรมวิชาชีพนี้ให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นในกรณีที่ผ่านการฝึกอบรมและทำงานร่วมกับเราการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและรักษาไว้ซึ่งบุคคลากรที่ดี คือความปรารถนาของเรา ดังนั้นการออกแบบศูนย์ฝึกอบรมจึงมีทั้งห้องฝึกอบรมทฤษฏี และห้องฝึกอบรมแบบปฏิบัติเสมือนจริง ทำให้บุคคลากรของเราได้ฝึกฝนจนชำนาญ มีความพร้อม มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการออกไปทำงานตามสาขาต่างๆ จากระบบการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีมาตรฐานเดียวกันนี้ ช่วยให้พนักงานของเราทุกคนสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความสะอาดและความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆของการออกแบบศูนย์ฝึกอบรมเนลเดอซาลอน เพราะงานของเราเป็นงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตมาจากธรรมชาติ ทำให้เราต้องคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานทุกคนในระยะยาวเป็นหลัก ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบอากาศ ความสะอาดภายในอาคาร วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกประเภท เราได้คัดสรรแต่ของคุณภาพมาใช้ในการฝึกอบรมเสมือนกับการให้บริการ และด้วยความเป็นมืออาชีพของเรา จะทำให้พนักงานของเรามีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในสายอาชีพนี้

ภาพจริงศูนย์ฝึกอบรมเนลเดอซาลอน ณ. วันที่ 15 ธันวาคม 2553

ภาพจริงศูนย์ฝึกอบรมเนลเดอซาลอน ณ. วันที่ 19 มีนาคม 2554

ภาพจริงศูนย์ฝึกอบรมเนลเดอซาลอน ณ. วันที่ 4 กันยายน 2554 (การฝึกอบรมและปฏิบัติเสมือนจริง)

Location

2169/1 อาคารวัฒนามาร์ท ซอยรามคำแหง 47 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
รถโดยสารประจำทาง: สาย 22 60 71 93 95 122 126 137 168 501 512


View Nail De Salon Location in a larger map

Comments are closed.